مدل برند پاور آر پی ام شماره رفرنس
Masson RCD 800 ماسون 1500-1800 HP 1500-1800 GB100
Masson ماسون 1500 HP 1800 GB102
Advance HCD 400A X 2 Units اچ سی دی 400 1000-800 HP 1800 GB101