مدل برند پاور آر پی ام شماره رفرنس
Caterpillar 3508 DITA کاترپیلار 855 HP 1800 ME132
Caterpillar 3412 DITA کاترپیلار 870 HP 1800 ME107
Caterpillar کاترپیلار 764 HP 2100 ME133
Caterpillar 3412E DITA کاترپیلار 720 HP 1800 ME134
Caterpillar 3412 DITA کاترپیلار 720 HP 1800 ME108
Caterpillar 3508 کاترپیلار 705 HP 1200 ME106
Caterpillar 3412 DITA کاترپیلار 671 HP 1800 ME111
Caterpillar 3412 DITA کاترپیلار 671 HP 1800 ME135
Caterpillar 3412 DITA کاترپیلار 671 HP 1800 ME136
Caterpillar 3412 DITA کاترپیلار 624 HP 1800 ME137
Caterpillar 3412 DIT کاترپیلار 615 HP 1800 ME138
Caterpillar کاترپیلار 540 HP 1800 ME139
Caterpillar 3412 DIT کاترپیلار 540 HP 1800 ME140
Caterpillar 3412 DIT کاترپیلار 540 HP 1800 ME141
Caterpillar 3408 کاترپیلار 503 HP 2100 ME142
Caterpillar 3412 DITA کاترپیلار 540 HP 1800 ME112
Caterpillar 3408 DITA کاترپیلار 500 HP 2100 ME113
<<  <  1  2  3  >  >>