مدل برند پاور آر پی ام شماره رفرنس
Crew Boat CB102
Crew Boat CB100
Crew Boat CB101
FST-889 F101
WST-342 W102
WST-567 W103
FST-1203 F104
WST-126 W100
LL-224 L107
PST-221 P106
WST-571 W105
LL-14 L108
PS-301 P109
Crew Boat CB103
Crew Boat CB104
F/V AZAR DARYA F110